Przymusowy płacz i śmiech

źródło: Waldemar Brola

„Niekontrolowany płacz i śmiech

w chorobach układu nerwowego”

„W przebiegu wielu chorób uk³adu nerwowego wystêpuj¹ ró¿norodne zaburze-
nia emocjonalne. Mog¹ one byæ wyrazem reakcji chorego na ciê¿k¹ chorobê
i doznane straty lub, czêœciej, s¹ nastêpstwem uszkodzenia ró¿nych piêter uk³adu
nerwowego.
Fizjologiczny œmiech i p³acz s¹ jedynymi ludzkimi zachowaniami, które pod
wp³ywem ró¿nych bodŸców emocjonalnych zmieniaj¹ rysy twarzy cz³owieka oraz
sposób oddychania. Natê¿enie tych reakcji jest zale¿ne od si³y i czasu trwania
bodŸca oraz czynników sytuacyjnych i uwarunkowañ spo³ecznych [1].
Czêste epizody p³aczu i œmiechu, bez odczuwania smutku czy radoœci, uto¿sa-
miane s¹ z tzw. nietrzymaniem emocjonalnym, nietrzymaniem afektu, afektem
rzekomoopuszkowym lub te¿ patologicznym œmiechem i p³aczem [1, 2, 3, 4, 5].
Zaburzenia te s¹ rozpoznawane przez klinicystów od koñca XIX w. jako wspólna
102 Waldemar Brola
manifestacja labilnoœci emocjonalnej, charakteryzuj¹cej siê p³ynnym przechodze-
niem œmiechu w p³acz i odwrotnie [3]. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ró¿ne postacie tej
labilnoœci pokrywaj¹ siê i nigdy dot¹d nie uda³o siê ustaliæ, czy maj¹ takie same
czy inne mechanizmy i etiologie [3].
Patologiczny œmiech i p³acz jest nieproporcjonalny do stanu emocjonalnego,
pojawia siê napadowo w sytuacji, która nie uzasadnia takiej reakcji. Napady s¹
zazwyczaj krótkotrwa³e i nie mog¹ byæ œwiadomie kontrolowane przez chorego.
Czêstoœæ ich wystêpowania waha siê od kilku do kilkudziesiêciu w ci¹gu dnia,
uniemo¿liwiaj¹c choremu normalne funkcjonowanie [2, 6, 7, 8]. Obawa przed
rozwiniêciem siê niekontrolowanego zaburzenia stanu emocjonalnego mo¿e do-
prowadziæ do fobii socjalnej lub próby odizolowania siê pacjenta od otoczenia.
Napadowy œmiech spotyka siê w wielu chorobach psychicznych (m.in. w schizo-
frenii). Obserwujemy go równie¿ doœæ czêsto w schorzeniach organicznych oœrod-
kowego uk³adu nerwowego (g³ównie pora¿eniu rzekomoopuszkowym) oraz jako
tzw. gelolepsjê w przebiegu padaczki skroniowej lub po zapaleniu mózgu [1, 3,
9]. W stanach patologicznych œmiech jest zwykle karykatur¹ œmiechu prawid³o-
wego.”

Jest na to lek:


http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002560/WC500145051.pdf

Brak komentarzy.

Brak trackbacków.